Privacy policy

Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving is het onze taak om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen.

Thuisverpleging Omnizorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens!

Uw persoonsgegevens worden door thuisverpleging Omnizorg verzameld via mail of telefonisch wanneer u contact met ons opneemt voor informatie over onze zorgverlening.

Daarnaast vragen we u ook om ons enkele persoonlijke gegevens te bezorgen bij de effectieve start van de zorgverlening.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen thuisverpleging Omnizorg is onderworpen aan het Belgisch recht. (De Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort in het Engels de GDPR)

Deze Privacyverklaring kan soms worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens:

 • om de door u gevraagde informatie te verstrekken
 • om de door u gewenste zorgverlening te kunnen bieden
 • om onze prestaties te kunnen tarifiëren aan het RIZIV en eventueel aan de patiënt zelf
 • om informatie of een reclamefolder te verzenden
 • om u te kunnen contacteren wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • om wettige verplichtingen na te komen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • de organisatie van de patiëntentoeren. Wij werken hiervoor samen met Corilus (infiplus).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens thuisverpleging Omnizorg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan daarvoor contact opnemen via info@omnizorg.be of tel 055/610495

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.